Посада
Прізвище, ім’я, по батькові
Телефон
Начальник відділуДовбиш Вікторія Віталіївна(0456) 34-76-16, (096) 177-54-45

Система аналізу небезпечних чинників і критичних точок контролю (у латинській абревіатурі — HACCP «Hazard Analysis and Critical Control Points» є науково-обгрунтованою системою, що дозволяє гарантувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації і контролю небезпечних чинників. Система НАССР є єдиною системою забезпечення безпеки харчової продукції, яка довела свою ефективність і прийнята міжнародними організаціями.

Концепція НАССР була розроблена в 60-х роках спільними зусиллями компанії Пілсбурі, Лабораторії збройних сил США і Національного управління з аеронавтики і космонавтики (NАSA) під час роботи над Американською Космічною Програмою. Підсумком стала розробка концепції НАССР, представлена компанією Пілсбурі у 1971 році на Першій Американській Національній Конференції з питань безпеки харчових продуктів.

Всесвітня організація охорони здоров’я і Міжнародна комісія з мікробіологічних показників безпеки харчових продуктів схвалили використання системи НАССР.

НАССР – це інструмент управління, що забезпечує більш структурований підхід до контролю ідентифікованих небезпечних чинників, у порівнянні з традиційними методами, такими як інспектування або контроль якості. Використання системи НАССР дозволяє перейти від випробування кінцевого продукту до розробки превентивних методів забезпечення безпеки харчової продукції.

У більшості випадків ефективність системи НАССР залежить від групи експертів, які займаються розробкою системи, так званої групи НАССР. У групу, відповідальну за розробку системи НАССР, повинні входити спеціалісти різних галузей, таких, як: мікробіологія, хімія, технологія виробництва, забезпечення якості.

При розробці системи НАССР, команда експертів використовує сім основоположних принципів. Такий підхід включає ідентифікацію й аналіз небезпечних чинників, пов’язаних із усіма етапами виробництва харчових продуктів, починаючи з приймання сировини і закінчуючи відвантаженням продукції кінцевому споживачу. Біологічні, хімічні і фізичні небезпечні чинники розглядаються з огляду їх впливу на безпеку продукту. У результаті аналізу небезпечних чинників визначаються Критичні Точки Контролю (КТК). Потім розробляються критичні межі для кожної КТК, а також процедури моніторингу і ведення записів. Ефективність системи НАССР залежить від процедур перевірки, застосовуваних для підтвердження того, що система працює.

ПЕРЕВАГИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ НАССР

НАССР – це потужна система, що може застосовуватися до великого спектру простих і складних операцій. Вона використовується для забезпечення безпеки харчових продуктів протягом усього ланцюжка виробництва і реалізації харчового продукту. Для впровадження системи НАССР виробники повинні досліджувати не тільки їх власний продукт і методи виробництва, але також їм варто застосувати цю систему до постачальників сировини і допоміжних матеріалів, системи дистрибуції і роздрібної торгівлі.

Переваг від використання системи НАССР багато. Нижче наведені найважливіші з них:

 • НАССР є систематичним підходом, що охоплює всі аспекти безпеки харчових продуктів, починаючи від вирощування, збору врожаю, закупівлі сировини і закінчуючи використанням кінцевим споживачем;
 • Використання НАССР перенесе акценти від випробування кінцевого продукту до використання превентивних методів забезпечення безпеки при виробництві і реалізації;
 • Правильно проведений аналіз небезпечних чинників дозволяє виявити приховані небезпеки і направити відповідні ресурси в критичні точки процесу;
 • Зменшення втрат, пов’язаних із відкликанням продукції, штрафними санкціями і судовими позовами;
 • НАССР може інтегруватися в загальну систему менеджменту якості у відповідності зі стандартами серії ІSО 9000;
 • Міжнародні організації, такі як Комісія Соdех АІіmеntаrius, схвалили застосування НАССР як найбільш ефективний засіб попередження захворювань, що викликаються харчовими продуктами;
 • Застосування НАССР може бути корисним для підтвердження виконання законодавчих і нормативних вимог.

Вимога сьогодення – виробництво не тільки якісних, але і безпечних харчових продуктів. Сприяють виконанню цих вимог запроваджені в організаціях системи управління якістю та безпечністю харчових продуктів.

ЗАКОНОДАВЧІ ПІДСТАВИ

На сьогоднішній день в нашому регіоні все більше підприємств впроваджують сучасні системи управління. Впровадження систем управління якістю та /або безпечністю харчових продуктів є вимогою Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів», а саме п.6. ст. 20 проголошує, що «Особи, які займаються виробництвом або введенням в обіг харчових продуктів, повинні застосовувати санітарні заходи та належну практику виробництва, системи HACCP та/або інші системи забезпечення безпечності та якості під час виробництва та обігу харчових продуктів…».

Назустріч організаціям, які впровадили системи управління, Головний державний санітарний лікар України постановив на водному, залізничному, повітряному транспорті, об’єктах з особливим режимом роботи зменшити вдвічі кількість планових заходів державного санітарно-епідеміологічного нагляду за об’єктами, на яких впроваджено та використовується належним чином система НАССР та/або аналогічні системи забезпечення безпечності та якості харчових продуктів, зменшити вдвічі періодичність (кратність) досліджень харчових продуктів, виробники та продавці (постачальники) яких впровадили та використовують належним чином систему НАССР та/або аналогічні системи забезпечення безпечності та якості харчових продуктів (Постанова головного державного санітарного лікаря України № 20 «Про удосконалення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за впровадженням системи НАССР» від 30.06.2010, Постанова головного державного санітарного лікаря України № 8 «Про розподіл об’єктів державного санітарно-епідеміологічного нагляду за ступенем ризику» від 14.02.2008, Постанова головного державного санітарного лікаря України № 37 «Про реалізацію статей 6, 44 та 46 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 24.12.2009).

Перелік документів для сертифікації СУБХП:

Форма заявки на проведення сертифікації СУБХП (Завантажити)

Опитувальна анкета щодо СУБХП (Завантажити)


Перелік документів, які надаються Замовником для проведення попереднього оцінювання системи управління безпечністю харчової продукції відповідно до ДСТУ ISO 22000:2007

1. Свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податку, довідка ЄДРПОУ, Статут – копії
2. Організаційна структура та штатний розклад підприємства – копії
3. Дозвільні документи (атестати, ліцензії та іншe) – копії
4. Політика та цілі щодо безпечності харчової продукції
5. Наказ щодо створення групи безпечності харчових продуктів (п. 7.3.2)
6. Нормативна та технічна документація по 1 примірнику до виробленої продукції:

 • Технічні умови на продукцію;
 • Технологічні інструкції;
 • Процедури, що регламентують організацію та порядок проведення технічного контролю, включаючи схеми технохімічного та мікробіологічного контролю.

7. План управління програмами –передумовами, ОПП
8. План управління безпечністю (План HACCP)
9. Задокументовані процедури, які регламентують вимоги до:

 • Керування документацією (п. 4.2.2);
 • Керування протоколами (п. 4.2.3);
 • Керування потенційними надзвичайними ситуаціями та аваріями (п. 5.7);
 • Керування невідповідністю та визначення коригувальних дій (п. 7.10);
 • Внутрішні аудити (п. 8.4.1);
 • Забезпечення інформування групи безпечності (п. 5.6.2);
 • Моніторинг критичних точок керування (п. 7.6.4);
 • Оперування потенційно небезпечними продуктами (п. 7.6.5);

10. Документи, що регламентують:

 • Опис сировини та матеріалів та характеристик продукту (п. 7.3);
 • Опис стадій процесу та заходів керування (п. 7.3.5.2);
 • Оцінювання небезпечних чинників (п. 7.4.3);
 • Аналізування функціонування СУБХП з боку керівництва;
 • Процес виробництва продукції;
 • Організацію та порядок проведення моніторингу.

11. Записи за результатами останнього аналізування функціонування СУБХП з боку керівництва підприємства
12. Відомості про претензії та рекламації щодо безпечності харчових продуктів, отриманих протягом року до надання заявки на сертифікацію СУБХП.

Замовити зворотній дзвінок та отримати консультацію:

Уточніть, які послуги вас цікавлять? *


X