Випробувальна лабораторія

Посада
Прізвище, ім’я, по батькові
Телефон/Email
Начальник відділу випробуваньКшановська Тетяна Валеріївна(0456) 34-70-62
lab1@centr.bcdst.kiev.ua

ВІДДІЛ ВИПРОБУВАНЬ (Випробувальна лабораторія)
ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»

Випробувальна лабораторія (ВЛ) являється структурним підрозділом ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», акредитована в Національному агентстві з акредитації України (НААУ) відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. Сфера акредитації ВЛ дозволяє визначати показники якості та безпеки всієї харчової продукції, продовольчої сировини за органолептичними та фізико-хімічними показниками, вмістом токсичних елементів, пестицидів, харчових добавок, міотоксинів, нітрозамінів, гормональних препаратів, антибіотиків, нітратів, нітритів, гістаміну, радіонуклідів та за мікробіологічними і молекулярно-генетичними показниками (ГМО); посуду за фізико-механічними та радіологічними показниками; мийних та парфумерно-косметичних засобів, засобів особистої гігієни за органолептичними, фізико-хімічними і мікробіологічними показниками та випробування на здатність до біологічного розкладання поверхнево-активних речовин миючих засобів; матеріалів та предметів, що знаходяться в контакті з харчовими продуктами за показниками якості та безпеки; ігор та іграшок за показниками безпечності; спектрометричні та хроматографічні випробування продуктів і матеріалів органічного та неорганічного походження, фізико-механічні випробування будівельних матеріалів, виробів та конструкцій; випробування засобів вимірювальної техніки, обладнання та об’єктів в галузі іонізуючого випромінювання; випробування засобів вимірювальної техніки неавтоматичних зважувальних приладів.

ВЛ отримала право на використання міжнародного Знаку ILAC MRA в поєднанні зі Знаком акредитації НААУ, на підставі “Угоди про використання знаку ILAC MRA” від 30.11.2015, який надає інформацію про те, що лабораторія, яка видає протокол з випробовувань або інший документ, акредитована стороною, що підписала Договір про взаємне визнання ILAC. Договір з ILAC сприяє розвитку міжнародного визнання результатів випробовувань, отриманих в лабораторіях різних країн світу.

Продукція, що надходить на випробовування досліджується на відповідність останніх вимог ДСТУ, регламентів та директив ЄС та інших НД.

Кшановська Т.В.Широкий спектр випробувань продукції, що проводить випробувальна лабораторія ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» дозволяє захищати споживчий ринок від недоброякісної та небезпечної для здоров`я населення продукції. Велика увага при проведенні випробувань надається перевірці якості продуктів з метою недопущення її фальсифікації.

ВЛ ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» єдина в Київській області, що надає послуги з організації виробничих лабораторій, впровадженню окремих, нових для підприємства, видів випробувань на своїх підприємствах, проводить випробовування з метою допомоги вибору найкращого постачальника сировини для підприємств, випробовування з метою визначити “вузьке” місце виробництва, інші консультативні послуги.

Випробувальна лабораторія проводить випробування:
● для підтвердження відповідності продукції вимогам законодавчих та нормативно-правових актів, стандартів, регламентів ЄС, державних санітарних норм та правил;
● для підтвердження відповідності складу продукції інформації, яка зазначена на маркуванні;
● для експорту харчової продукції на відповідність вимогам Законодавства ЄС;
● для оцінки якості і безпеки продукції, яка постачається та реалізується в торгівельних мережах та для дегустаційних випробувань продукції власних торгівельних марок;
● на замовлення споживачів та організацій по захисту прав споживачів;
● для контролю продукції з метою виконання державних програм моніторингу з підтвердження відповідності продукції вимогам законодавчо-нормативних документів;

А також, ВЛ проводить міжлабораторні порівняльні випробування, арбітражні випробування, стажування фахівців виробничих випробувальних лабораторій, семінари, консультації та тематичні навчання для працівників підприємств та організацій стосовно нових методів випробування та нормативних документів.


Групи випробовувань ВЛ:

ivanova

► група токсичних випробовувань

Визначення концентрації токсичних речовин та елементів, елементного складу за допомогою оптично-емісійного спектрометра з індуктивно-зв’язаною плазмою, в харчових продуктах, с/г сировині, нафтопродуктах, в посуді господарчому з чорних та кольорових металів, фарфору, фаянсу та скла, в папері (картоні), призначеному для пакування харчових продуктів та визначення міграції токсичних елементів в іграх та іграшках.
personal

► група хроматографічних випробовувань

Визначення концентрації токсичних речовин та елементів, елементного складу за допомогою оптично-емісійного спектрометра з індуктивно-зв’язаною плазмою, в харчових продуктах, с/г сировині, нафтопродуктах, в посуді господарчому з чорних та кольорових металів, фарфору, фаянсу та скла, в папері (картоні), призначеному для пакування харчових продуктів та визначення міграції токсичних елементів в іграх та іграшках.
svints

► група радіологічних випробовувань

Визначення вмісту радіонуклідів (цезію-137, стронцію-90) в харчових продуктах та с/г сировині, а також сумарної активності радіонуклідів (торію-232, радію-226, калію-40, цезію-137) в посуді господарчому.
Кшановська

► група фізико-хімічних випробовувань

Визначення вмісту радіонуклідів (цезію-137, стронцію-90) в харчових продуктах та с/г сировині, а також сумарної активності радіонуклідів (торію-232, радію-226, калію-40, цезію-137) в посуді господарчому.
Шелест

► сектор мікробіологічних випробовувань

Лабораторія мікробіологічних випробовувань розміщена в окремому приміщенні, спроектована згідно останніх вимог міжнародних документів, являється режимним приміщенням та має дозвіл для роботи із збудниками ІІІ-ІV груп патогенності.
Основною діяльністю мікробіологічної лабораторії є проведення випробовувань харчових продуктів та парфумерно-косметичних засобів за мікробіологічними показниками.

За мікробіологічними критеріями безпеки проводиться визначення наступних груп мікроорганізмів:

І група – санітарно-показові мікроорганізми (як показник чистоти продуктів)
Визначення кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (МАФАМ);
Визначення бактерій групи кишкових паличок (БГКП).

Лабораторія

ІІ група – потенційно-патогенні мікроорганізми
Визначення Staphylococcus aureus, Proteus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens, сульфітредукуючих клостридій і т. ін.

ІІІ група – патогенні мікроорганізми
Визначення патогенних мікроорганізмів, в тому числі бактерій родини Salmonella;
Визначення Listeria monocytogenes.

ІV група – показники мікробіологічної стабільності продукта
– Визначення дріжджів і плісеневих грибів.
– Визначення желатинрозріджуючих бактерій в продуктах, які містять желатин;
– Визначення промислової стерильності в усіх видах повних консервів.

Випробувальна лабораторія ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» акредитована в Національному агентстві з акредитації України (НААУ) відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 на компетентність у сфері проведення випробувань бактеріальної забрудненості повітря.


Наші послуги у сфері випробувань повітря:

Мікробіологічний стан приміщень, обладнання та повітря – важливий чинник виробництва безпечних харчових продуктів:
Одним з основних завдань харчової та переробної промисловості є виробництво продуктів харчування не лише високої якості, але й цілком безпечних для життя і здоров’я споживача. Цього можна досягти шляхом застосування відповідних технологічних режимів, дотримання вимог виробничих процесів, процедур та інструкцій на всіх етапах виробництва.

Значну загрозу для готової продукції становить виробниче середовище, зокрема:
– неналежний санітарний стан машин і обладнання,
– недотримання правил гігієни,
– мікробіологічне забруднення повітря.

Тому підтримання чистоти і порядку у виробничій зоні мінімізує ризики, пов’язані з мікробіологічним забрудненням харчового продукту. Аналізуючи технологічний процес можна виявити і зосередити увагу на тих ділянках, які могли б сприяти погіршенню мікробіологічної якості продукції.

Небезпеки в харчовій промисловості, які погіршують якість продуктів, можна розділити на три групи: фізичні, хімічні, біологічні. До біологічних забруднювачів відносять хвороботворні мікроорганізми і токсини, які ними виробляються, грибки та їх метаболіти, віруси, паразити.

Технологічні процеси, пов’язані з виробництвом продуктів харчування, не відбуваються в стерильних умовах. Присутність мікробів у навколишньому середовищі очевидна, тому нагляд повинен бути як за сировиною та виробничим процесом, так і за готовою продукцією.

Важливе місце при цьому відводиться аналізу виробничого процесу з метою виявлення місць, які можуть вплинути на появу вторинних інфекцій, оскільки саме вона суттєво збільшує мікробне забруднення кінцевого продукту. Основною причиною такого забруднення є повітря, яке контактує з готовим продуктом. Тип мікроорганізмів в повітрі залежить від характеру навколишнього середовища, однак існує певна група мікробів, які завжди присутні в ньому. Повітряне середовище саме по собі не сприяє розмноженню мікрофлори, однак виступає чудовим переносником зараження. Бактерії в повітря попадають з води, з ґрунту, з відкритих ран живих організмів, їх виділень, з виробничих приміщень тощо.


Наші послуги у сфері випробувань змивів з обладнання та інвентарю

– бактеріологічне дослідження мікробної засіяності об’єктів зовнішнього середовища (змиви).

Лабораторія молекулярно-генетичних випробовувань створена на базі діючої мікробіологічної лабораторії, спроектована згідно вимог документів МОЗ України і має необхідний набір приміщень, який забезпечує поточність руху досліджуваного матеріалу та укомплектована сучасним устаткованням та тест-системами для ПЛР-дослідження в режимі реального часу. Дослідження на наявність генетично модифікованих організмів (ГМО) рослинного походження проводяться в харчовій продукції та продовольчій сировині.

ВЛ оснащена найсучаснішим високочутливим устаткованням відомих світових виробників.

► сектор випробувань промислових товарів:
– група випробування господарчого посуду, будматеріалів, парфумерно-косметичних засобів та іграшок;


Наші послуги у сфері випробування посуду господарчого:

– вироби керамічні і зі скла, тара скляна, посуду (скляного, фарфорового, фаянсового, керамічного), щодо визначення показників якості та безпеки;
– посуд з чорних та кольорових металів: сталевий емальований, з корозійностійкої сталі, господарського чавунного емальованого, чавунного чорного, господарського з листового алюмінію, щодо визначення показників якості та безпеки.


Наші послуги у сфері випробування будівельних матеріалів:

– Фізико-механічні випробовування (Визначення зовнішнього вигляду, геометричних розмірів, граничних відхилень від розмірів, визначення маси).


Наші послуги у сфері дитячих товарів:

– фізичні дослідження;
– токсикологічна оцінка;
– хімічні дослідження;
– випробування на займистість.


Наші послуги у сфері випробувань мийних засобів та косметично-парфумерних виробів:

визначення фізико-хімічних показників: активного кисню, активного хлору, вуглекислого натрію, фосфорнокислих солей, масової концентрації лугу, вмісту хлориду в перерахунку на натрій хлористий, показника концентрації водневих іонів, сухого залишку, густини, піноутворювальної здатності, колоїдної та термостабільності, поверхнево-активних речовин та здатності до біологічного розкладання аніонних ПАР;
– вільного вуглекислого натрію, загального вмісту лугу, жирових речовин, жирних кислот, неомилених речовин та неомиленого жиру;
– вуглекислого кальцію та вуглекислого магнію, гліцерину, суми важких металів, загального вмісту лугу, часу висихання;
– вмісту етилового спирту, вмісту хлориду в перерахунку на натрій хлористий, показника концентрації водневих іонів, сухого залишку, густини, об’єму, показника заломлення, стійкості запаху, колоїдної та термостабільності;
визначення мікробіологічних показників в піномийних засобах та косметично-парфумерних виробах.


Наші послуги у сфері випробування продуктів і матеріалів органічного та неорганічного походження:

– фізичні дослідження;
– токсикологічна оцінка;
– спектрометричні дослідження;
– хімічні дослідження.

– група випробування засобів вимірювальної техніки, обладнання та об’єктів в галузі іонізуючого випромінювання
Випробувальна лабораторія ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» акредитована в Національному агентстві з акредитації України (НААУ) відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 на компетентність у сфері проведення випробувань засобів вимірювальної техніки, обладнання та об’єктів в галузі іонізуючого випромінювання.


Наші послуги у сфері випробувань засобів вимірювальної техніки, обладнання та об’єктів в галузі іонізуючого випромінювання:

– індивідуальні, пересувні та стаціонарні засоби захисту від іонізуючого випромінення;
– рентгенівські установки (апарати) медичного призначення;
– рентгенівські кабінети, приміщення персоналу та території суміжні з ними;
– гамма установки медичного та технологічного призначення;
– джерела іонізуючого випромінювання;
– будівельні матеріали та мінеральна сировина;
– засоби вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання;
– блоки детектування;
– вимірювальні канали систем радіаційного контролю;
– радіометри, радіометричні установки, дозиметри та вимірювачі потужності дози;
– спектрометри альфа-, бета-, гамма-випромінення, спектрометри “Сич”;
– установки сигнальні радіоактивного забруднення і системи контролю рівня радіації;
випробування засобів вимірювальної техніки неавтоматичних зважувальних приладів.

Випробувальна лабораторія ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» акредитована на проведення випробувань неавтоматичних зважувальних приладів. Неавтоматичний зважувальний прилад (далі — ваги) — засіб вимірювальної техніки, призначений для визначення маси тіла в умовах дії на нього гравітаційних сил, який може використовуватися для визначення інших пов’язаних з масою величин, їх значень, параметрів чи характеристик та потребує участі оператора у процесі зважування.

Ваги застосовуються для здійснення комерційних операцій; для зважування продукції, необхідного для обчислення розміру мита, тарифу, податку, премії, штрафу чи подібних виплат; у медичній практиці для зважування пацієнтів; для виготовлення ліків за рецептами у фармакології, для визначення ціни товарів виходячи з їх маси та в інших випадках. Тому дуже важливо, щоб ваги відповідали метрологічним вимогам, установленим в нормативних документах.

Випробувальна лабораторія проводить випробування згідно ДСТУ EN 45501:2017 ”Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів” та ДСТУ OIML ГОСТ R 76-1:2014 “Ваги неавтоматичної дії. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги щодо випробувань”.

Еталонна база та кваліфікація персоналу лабораторії дозволяє проводити випробування якісно, на високому рівні і в оптимальні терміни. Це стосується широкого діапазону неавтоматичних зважувальних приладів — від вагів лабораторних високого класу до вагів автомобільних з найбільшою межою зважування 100 т.

Прилади лабораторії


ПРАВИЛО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ВИМОГАМ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З УРАХУВАННЯМ РІВНЯ РИЗИКУ

Згідно ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 “Загальні вимоги до компетентності випробувальних і калібрувальних лабораторій”, п. 7.1.3 випробувальна лабораторія ДП “КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ” проводить оцінку відповідності наданих на випробування зразків вимогам нормативних документів на продукцію з урахуванням невизначеності результатів вимірювання і застосуванням наведеного нижче правила прийняття рішення про відповідність:
– якщо інтервал невизначеності для результату вимірювання міститься всередині області допустимих значень, відповідність вимогам може бути гарантована (висновок – відповідає заданим вимогам);
– якщо інтервал невизначеності для результату вимірювання повністю міститься в області недопустимих значень, можна гарантувати невідповідність вимогам (висновок – не відповідає заданим вимогам);
– якщо інтервал невизначеності для результату вимірювання містить граничне значення, оцінка відповідності не дає змоги беззаперечно стверджувати, що значення характеристики відповідає або не відповідає заданим вимогам (висновок – результат є неостаточним).

Правило відповідає вимогам ДСТУ ISO/IEC 10576-1:2006 “Статистичні методи. Настанова щодо оцінювання відповідності заданим вимогам. Частина 1. Загальні положення (ISO/IEC 10576-1:2003, IDT)”.

Заявка на укладання договору про надання послуг, у разі необхідності надання ВЛ в протоколі випробування заяви про відповідність зразків продукції вимогам нормативних документів, приймається лабораторією за згоди замовника на використання зазначеного вище правила.

Протоколи випробувань, які видаються випробувальною лабораторію ДП «КИЇВОБЛСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» визнаються на міжнародному рівні та є об’єктивним підтвердженням відповідності продукції.


Ми гарантуємо нашим Замовникам високу точність і достовірність результатів випробувань, а також об’єктивність і неупередженість підходу, незалежність у прийнятті рішень та конфіденційність.

Всіх зацікавлених осіб, підприємців, організацій ВЛ запрошує до співпраці!

КОНТАКТИ ВІДДІЛУ:
вул. Січневого прориву, 84, м. Біла Церква, Київська обл..
Начальник ВЛ — Кшановська Тетяна Валеріївна
Тел./факс: (0456) 34-70-62
Email: lab1@centr.bcdst.kiev.ua

Замовити зворотній дзвінок та отримати консультацію:

Уточніть, які послуги вас цікавлять? *


ОСТАННІ НОВИНИ

НАВЧАННЯ

X